REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Wydawnictwo Spark – księgarnia internetowa”

dostępnego na stronie www.wydawnictwospark.com

Postanowienia ogólne

1.1        Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.wydawnictwospark.com

1.2        Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.wydawnictwospark.com jest prowadzony przez Wydawnictwo Spark. z siedzibą w Nieciesławice – dane kontaktowe:

Wydawnictwo Spark, Marcin Bławat; Nieciesławice 51A, 28-142 Tuczępy.

NIP: 6551983094

REGON: 520636149

1.3        Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwo Spark, dostępnej na stronie Sklepu internetowego jako „Polityka przetwarzania danych”.

Definicje

2.1        Audiobook – cyfrowe nagranie dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów w formacie MP3 lub innym;

2.2        Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sklep internetowy skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt  przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt  za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;

2.3        Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.4        E-book – książki w wersji elektronicznej (cyfrowej), których treść zapisana jest w postaci plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w innych formatach oferowanych przez Sklep internetowy, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.);

2.5        Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

2.6        Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub zakupu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2.7        Konsultant – osoba zajmująca się obsługą Sklepu internetowego z upoważnienia Sprzedawcy/Usługodawcy;

2.8        Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

2.9        Konto Klienta –  tworzone w drodze rejestracji konto Klienta, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

2.10     Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze Sklepem internetowym;

2.11     Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu;

2.12     Produkt– Produkt  lub usługa oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym;

2.13     Promocja – ograniczona liczba Produktów przeznaczona do sprzedaży w Sklepie internetowym, na które Zamówienia są realizowane według kolejności uznania płatności na rachunku Sprzedawcy, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją;

2.14     Przedsprzedaż – sprzedaż Produktu przed oficjalną datą jego premiery podaną do publicznej wiadomości przez jego wydawcę;

2.15     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

2.16     Salon – punkt sprzedaży prowadzony przez Wydawnictwo Spark z siedzibą w Nieciesławicce 51A;

2.17     Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwospark.com;

2.18     Sprzedawca – Wydawnictwo Spark z siedzibą w Nieciesławice;

2.19     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2.20     Usługodawca – Wydawnictwo Spark. z siedzibą w Nieciesławice;

2.21     Wyprzedaż – ograniczona liczba Produktów przeznaczona do sprzedaży w Sklepie internetowym, na które Zamówienia są realizowane według kolejności uznania płatności na rachunku Sprzedawcy, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych Wyprzedażą;

2.22     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie, określające: rodzaj i ilość Produktu , sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1        Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną, związane ze sprzedażą Produktów w Sklepie internetowym:

3.1.1   rejestracja i administrowanie Kontem Klienta w Sklepie internetowym – umowa o świadczenie tej usługi zawierana jest na czas nieokreślony;

3.1.2   usługa Newsletter – umowa o świadczenie tej usługi zawierana jest na czas nieokreślony;

3.2        Świadczenie ww. usług jest bezpłatne.

3.3        Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym z ww. usług świadczonych drogą elektroniczną, po stronie Klienta niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w aktualnej wersji, o zalecanej rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie równoważnych do ww. przeglądarek internetowych operacji. Dla pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Korzystanie ze skryptów i cookies omawia Polityka przetwarzania danych osobowych Wydawnictwo Spark., dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka przetwarzania danych”.

3.4        Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:

3.4.1.1      wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego zgodnych ze stanem faktycznym, prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami;

3.4.1.2      udostępniania danych nie naruszając dóbr osobistych ani praw osób trzecich;

3.4.1.3      niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

3.4.1.4      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

3.4.1.5      korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.5        Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Usługodawcy.

3.6        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

3.6.1   korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

3.6.2   korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3.6.3   korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3.6.4   przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

3.7         Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Rejestracja i logowanie

4.1.       Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.wydawnictwospark.com.

4.2.       Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna. Przeglądanie asortymentu oraz składanie Zamówień jest możliwe bez rejestrowania Konta Klienta.

4.3.       Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.4.       Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, składanie Zamówień z ich wykorzystaniem, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, korzystanie z kodów rabatowych, śledzenie statusu złożonego Zamówienia oraz korzystania z innych funkcjonalności udostępnianych zarejestrowanym Klientom.

4.5.       Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.wydawnictwospark.com zakładki „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.6.       Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

4.7.       Po wypełnieniu formularza oraz naciśnięciu przycisku „Rejestracja”, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sklep internetowy przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4.8.       Po zarejestrowaniu Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie w ustawieniach Konta Klienta dostępnych w zakładce „Moje Konto”.

4.9.       W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się drogą elektroniczną lub telefonicznie z Usługodawcą. Usunięcie konta następuje niezwłocznie po weryfikacji tożsamości posiadacza konta i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

Składanie i realizacja Zamówień

5.1.       Zamówienia w Sklepie internetowym  można składać w następujący sposób:

5.1.1.  za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.wydawnictwospark.com, zgodnie z niżej opisaną procedurą,

5.2.       Przed złożeniem Zamówienia Klient może sprawdzić dostępność Produktu kontaktując się telefonicznie z Konsultantem lub drogą elektroniczną.

5.3.       Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu.

5.4.       W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.wydawnictwospark.com należy skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5.5.       Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Zamów”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

5.6.       Do realizacji Zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia lub kontakt z Konsultantem. Dla zrealizowania Umowy sprzedaży i dostawy zamawianych Produktów konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do dostawy, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej i NIP (w przypadku przedsiębiorców).

5.7.       Klient który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do niego.

5.8.       Po złożeniu przez Klienta Zamówienia i potwierdzeniu dostępności Produktu, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta adres poczty elektronicznej i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.

5.9.       Zamówienie obejmujące E-booki lub Audiobooki może być łączone z Zamówieniem obejmującym inne Produkty dostępne w Sklepie internetowym. Realizacja Zamówienia w odniesieniu do E-booków i Audiobooków wymaga zaksięgowania płatności Klienta oraz odbywa się poprzez przesłanie, na wskazany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej, linku umożliwiającego pobranie E-booka lub Audiobooka.

5.10.   Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostawy w ciągu 7 dni od otrzymania od Sklepu internetowego potwierdzenia złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie zostanie anulowane, a informacja o tym wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

5.11.   Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu braku niezbędnych do realizacji Zamówienia danych Klienta lub specyfikacji Produktu, Sklep internetowy niezwłocznie zawiadomi  o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieuzupełnienia ww. braków w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia, złożone Zamówienie zostanie anulowane, a informacja o tym wysłana do Klienta.

5.12.   Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność  przy odbiorze zamówionego Produktu (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Produkt. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient ma prawo anulować Zamówienie do momentu nadania przez Sklep internetowy przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania Zamówienia nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 8 niniejszego Regulaminu.

5.13.   Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje:

5.13.1.              po potwierdzeniu Zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,

5.13.2.              po otrzymaniu wpłaty na konto Sklepu internetowego – jeżeli wybrano przedpłatę.

5.14.   Termin realizacji (wysyłki) Zamówienia w przypadku Produktów znajdujących się w magazynie wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem punktu 5.15 niniejszego Regulaminu W przypadku Produktów oferowanych na Zamówienie termin realizacji Zamówienia zostanie określony przy składaniu zamówienia.

5.15.   Realizacja (wysyłka) Zamówienia w trybie Przedsprzedaży  może nastąpić w późniejszym terminie, tak aby  Klient otrzymał Produkt nie wcześniej niż w dniu jego oficjalnej premiery podanej do publicznej wiadomości przez wydawcę.

Ceny i formy płatności

6.1.       Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

6.2.       Ceny Produktów podane na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy, zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, formy płatności oraz wartości zamówienia są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostawy.

6.3.       Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

6.4.       Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6.5.       Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.6.       Sprzedawca może prowadzić Promocje oraz Wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.    

6.7.       Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne oraz w systemie Paczkomatów InPost, określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Płatności” pod adresem www.wydawnictwospark.com, a także na stronach internetowych pod adresem www.paczkomaty.pl. Ponadto, aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia.

W przypadku sprzedaży E-booków i Audiobooków, jedyną akceptowaną formą płatności jest płatność elektroniczna (przedpłata) określona na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Płatności”.

6.8.       W przypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, w szczególności wymagając dokonania przedpłaty w całości lub w części.

Formy i koszty dostawy

7.1.       Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2.       Aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem https://muza.com.pl/content/7-czas-i-koszty-dostawy oraz na stronie internetowej pod adresem www.paczkomaty.pl. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia.

7.3.       Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.

7.4.       W przypadku Zamówienia, którego wartość przekracza 200 zł,  koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Sprzedawca.

7.5.       W przypadku wyboru odbioru osobistego w Salonie w Nieciesławice, Zamówienie jest gotowe do odbioru natychmiast po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zmówiony Produkt pozostaje wówczas gotowy do odbioru przez Klienta przez 10 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji, w godzinach otwarcia Salonu.

7.6.       W przypadku gdy odbiór Zamówienia przez Klienta nie jest możliwy w  określonym powyżej terminie, Klient i Sklep internetowy mogą uzgodnić inny termin odbioru Zamówienia.

7.7.       W celu odbioru zamówionego Produktu w Salonie, Klient przedstawi w miejscu odbioru numer Zamówienia, zamieszczony również w otrzymanym od Sklepu internetowego powiadomieniu o gotowości Zamówienia do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu Zamówienia.

7.8.       Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą obejmującą przedmiot Zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

8.1.       Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość – za pośrednictwem Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie – w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy oraz kosztów przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu:

8.1.1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] – wówczas Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi przyjęcie oświadczenia w formie wiadomości e-mail,

8.1.2.  korespondencyjnie na adres: Marcin Bławat, Nieciesławice 51A, 28-142 Tuczępy.

– można w tym celu wypełnić Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

8.2.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.2.1.  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

8.2.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.3.       W przypadku Zamówienia E-booków i Audiobooków, Klient traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży z chwilą ich pobrania pod przesłanym przez Sklep internetowy linkiem.

8.4.       W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt  Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Wydawnictwo Spark, Marcin Bławat, Nieciesławice 51A, 28-142 Tuczępy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym Produktem nadanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.

8.5.       Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.       Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

8.7.       W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.8.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

8.9.1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.9.2.  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.9.3.  w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.4.  w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.5.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.9.6.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

9.1.      Z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 niniejszego Regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane:

9.1.1.korespondencyjnie na adres: Wydawnictwo Spark, Marcin Bławat, Nieciesławice 51A, 28-142 Tuczępy

9.2.      W celu usprawnienia procedury rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dane kontaktowe, adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

9.3.      Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania jej przez Sklep internetowy.

Reklamacje z tytułu rękojmi

10.1.   Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

10.2.   W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji. Na podstawie reklamacji Klient może:

10.2.1.              żądać wymiany Produktu na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady przez Sprzedawcę,

10.2.2.               złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy – w przypadku, gdy Sprzedawca nie dokonał wymiany lub usunięcia wady niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.3.   Klient będący jednocześnie Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10.4.   Wraz z reklamacją z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu (np. kopia paragonu fiskalnego, faktury, wydruk z karty płatniczej lub kredytowej, e-mail).

10.5.   Sklep internetowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi ustosunkuje się do reklamacji Klienta oraz powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w formie wiadomości e-mail. Pozostawienie reklamacji Konsumenta w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

10.6.   Po uwzględnieniu reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty przesyłki poniesione przez Klienta w związku z reklamacją. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

10.7.   Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą Produktu, Sprzedawca odeśle Produkt Klientowi na koszt własny.

Newsletter

11.1.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu Zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej Informacji handlowych.

11.2.   W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów, aktualnych Promocjach oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

11.3.   Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie przycisk „Potwierdź rezygnację” znajdujący się na stronie, na którą następuje przekierowanie.

Postanowienia końcowe

12.1.   Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

12.2.   Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.wydawnictwospark.com, w siedzibie, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

12.3.   Językiem umów zawieranych przez Sklep internetowy jest język polski.

12.4.   Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

12.5.   Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.6.   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:

12.6.1.             konieczności dostosowania treści Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

12.6.2.             konieczności dostosowania treści Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień oraz interpretacji lub decyzji organów państwowych,

12.6.3.             rozbudowy lub zmian w funkcjonowaniu Sklepu internetowego,

12.6.4.             zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,

12.6.5.             zmiany nazw, danych adresowych oraz adresów elektronicznych zamieszczonych w Regulaminie,

12.6.6.             zmiany procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12.7.   Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu internetowego. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również doręczona zarejestrowanym Klientom w formie wiadomości e-mail, na przypisany do Konta Klienta adres poczty elektronicznej.

12.8.   Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu wynosi 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

12.9.   Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które podlegają realizacji na zasadach tymczasowych.

12.10.               Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla zarejestrowanego Klienta, w razie braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

12.11.               W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

12.12.               Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

12.13.               Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

12.14.            Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną  w sprawie swoich uprawnień oraz w razie sporu z Wydawnictwo Spark., między innymi w ramach pomocy udzielanej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dotyczące możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w szerszym zakresie znajdują się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/.

12.15.            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022.